Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Drup+

Versienummer   : 001

Geldig vanaf      : 01-10-2020

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Drup+: Ceteco International B.V. h.o.d.n. Drup+,  kamer van koophandel nummer 78759374 zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Dorpsstraat 51, 5472 PJ Loosbroek (gemeente Bernheze);

klant: het bedrijf dat met Drup+ een overeenkomst aangaat;

overeenkomst: de overeenkomst tussen Drup+ en de klant;

product: de producten die Drup+ levert;

locatie: de locatie waar het product door Drup+ in opdracht van de klant geïnstalleerd of geleverd

dient te worden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Op alle overeenkomsten tussen Drup+ en de klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Drup+ vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien Drup+ niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Drup+ in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. Drup+ heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Drup+ zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, e-mailberichten of overige publicaties van Drup+ binden Drup+ niet.

3.3. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen of opdrachten.

3.4. De door Drup+ aan de klant verstrekte offertes en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Drup+ niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat Drup+ de bestelling van de klant schriftelijk of  via de e-mail heeft bevestigd dan wel nadat de klant op enige wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Drup+, bijvoorbeeld middels het ondertekenen van de overeenkomst of offerte.

4.2. Bij schriftelijke bevestiging van een order door Drup+ geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst. Geeft de orderbevestiging de door de klant geplaatste bestelling niet correct weer, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Drup+.

4.3. Aanbiedingen van of opdrachten aan een agent of vertegenwoordiger van Drup+ binden Drup+ slechts voor zover Drup+ deze schriftelijk of via de e-mail heeft bevestigd.

4.4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door personeel van Drup+ of namens Drup+ gedaan door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers van Drup+ , binden Drup+ slechts indien deze door Drup+ schriftelijk zijn bevestigd.

4.5. Een tot stand gekomen overeenkomst kan slechts door de klant worden geannuleerd, indien Drup+ hiermee instemt.

4.6. Als de klant de bestelling wenst te wijzigen, dan kan dat kosten tot gevolg hebben. De bestelling kan pas gewijzigd worden nadat de klant akkoord is gegaan met de eventuele extra kosten.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Drup+ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en stipt uitvoeren.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant

6.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Drup+ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Drup+ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Drup+ zijn verstrekt, heeft Drup+ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ont- binden en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

6.3. De klant is gehouden Drup+ onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.4. De klant vrijwaart Drup+ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden voor zover die schade aan de klant toerekenbaar is.

6.5. De klant is verplicht het geleverde product enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of toepassing in zijn organisatie van het product. De klant dient alle veiligheidsvoorschriften nauwkeurig te bestuderen voor gebruik. De klant dient er rekening mee te houden dat aan producten van Drup+ bij onjuist gebruik gezondheidsrisico’s verbonden kunnen zijn.

Artikel 7. Installatie

7.1. Indien Drup+ in opdracht van de klant het product installeert, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen opgenomen in dit artikel van toepassing.

7.2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat, voor zover van toepassing:

  • de locatie goed toegankelijk is voor de transportmiddelen van Drup+;
  • de locatie geschikt is voor het installeren van de producten;
  • de tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Drup+ te verrichten
  • werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn;
  • Drup+ zijn gereedschappen en materialen veilig kunnen worden afgesloten zodat onbevoegde derden hiertoe geen toegang hebben.

7.3. Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren hiervan. In geval van schade door vertraagde levering of uitvoering is de klant jegens Drup+ gehouden tot schadevergoeding.

7.4. De klant stelt Drup+ in staat de leveringen of werkzaamheden ongestoord, op een goede veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 8. Prijzen

8.1. Prijzen zijn inclusief emballage doch exclusief de kosten van het vervoer binnen Nederland naar de klant, tenzij anders is overeengekomen en exclusief BTW.

8.2. De vermelde prijzen voor de producten zijn exclusief de installatiekosten.

8.3. Drup+ is gerechtigd prijswijzigingen als gevolg van invoering of wijziging van voorschriften en/of maatregelen van overheids- of andere instanties door te berekenen in zijn verkoopprijzen, voor zover voorgenomen invoering of wijziging ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst niet bekend was of Drup+ redelijkerwijs niet bekend kon zijn .

Artikel 9. Betaling

9.1. Betaling dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur, of zodanige andere termijn als is overeengekomen en op de factuur vermeld. In geval van webshop aankopen vindt betaling plaats bij de bestelling.

9.2. Ingeval van niet (tijdige) betaling is de klant automatisch in gebreke (zonder de noodzaak van een ingebrekestelling) en met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Drup+ over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente, gelijk aan de wettelijke handelsrente, verschuldigd.

9.3. Alle door Drup+ ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van het gevorderde te bedragen. Een en ander geldt ook in geval van faillissement of surseance van betaling.

9.4. Eventuele geschillen tussen de klant en Drup+ over kwaliteit of uit andere hoofde door de klant ingediende reclames geven de klant niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

9.5. Onverschillig hoe de betalingscondities ook luiden, heeft Drup+ te allen tijde het recht de producten onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door Drup+gewenste vorm te  verlangen.

9.6. Het is de klant niet toegestaan enige vordering uit welken hoofde ook met aan de klant in rekening gebrachte bedragen te verrekenen.

9.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Drup+ op de klant onmiddellijk opeisbaar.

9.8. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 10. Levering

10.1. De producten worden geleverd op het met de klant overeengekomen adres.

10.2. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. De producten worden op het afleveradres door de klant gelost. De klant moet op het afleveradres voor voldoende en veilige laad – en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de producten en het laden van eventuele retourvracht zal de klant voldoende personeel en mechanische hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen.

10.3. Kunnen de producten niet afgeleverd worden op de door de klant opgegeven afleverlocatie, dan worden de eventuele extra kosten die Drup+ daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht.

10.4. De door Drup+ opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en niet als fatale termijnen te beschouwen.

10.5. Indien de klant een aanbetaling dient te voldoen, dan vangt de leveringstermijn aan op het moment dat Drup+ de aanbetaling van de klant heeft ontvangen.

10.6. In het geval dat een met de klant overeengekomen levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die buiten de macht van Drup+ ligt en niet aan  Drup+ kan worden toegeschreven, wordt de levertijd automatisch verlengd met de periode dat deze ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

10.7. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

10.8. Indien Drup+ weet of mag verwachten dat Drup+ niet tijdig kan opleveren, dan zal Drup+ de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10.9. De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen. Worden de producten door de klant niet afgenomen, dan worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen en heeft Drup+ het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Drup+ om schadevergoeding van de klant te vorderen.

Artikel 11. Vervoer

11.1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door Drup+ bepaald. Eventuele specifieke wensen van de klant inzake het transport/de verzendingen worden door Drup+ voor zover mogelijk geëerbiedigd indien de klant verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

11.2. Eventuele transportschade dient door de klant zo spoedig mogelijk na de levering aan Drup+ kenbaar te worden gemaakt. De klant is ervan op de hoogte dat beschadigde verpakkingen gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken.

Artikel 12. Garantie

12.1. Drup+ verleent de klant de garantie op de producten zoals omschreven in dit artikel.

12.2. De garantietermijn is gelijk aan de garantietermijn zoals deze door de producent / leverancier van de producten wordt gegeven.

12.3. De garantietermijn begint op de leverdatum van het product. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van garantie.

12.4. Indien Drup+ de garantieclaim van de klant accepteert, dan worden gebreken binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de betreffende onderdelen te vervangen. De hieruit voortvloeiende kosten (transportkosten, voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van Drup+.  De vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van Drup+.

12.5. De garantie geldt slechts indien de klant aan al zijn verplichtingen, welke dan ook, heeft voldaan. Het beweerdelijk niet nakomen door Drup+ van zijn reparatieverplichtingen ontslaat de  klant niet van enige jegens Drup+ aangegane verbintenis.

12.6 De garantieverplichtingen van Drup+ vervallen in de volgende gevallen onmiddellijk indien de klant gedurende de garantietermijn zonder de voorafgaande toestemming van Drup+, reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten aan het product of indien de klant niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

12.7. Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende (veiligheids)voorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en/of montagehandleiding; onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting; externe invloeden, zoals schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen; reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door Drup+ voor deze werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd; gebruik van niet-originele onderdelen en niet door Drup+ vrijgegeven toebehoren of verbruiksartikelen; het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden zoals voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing; het niet functioneren van onderdelen die de klant op eenvoudige wijze zelf kan vervangen en waarvan de vervanging in de gebruiksaanwijzing van het betrokkenproduct is beschreven; vandalisme, verwaarlozing, ondeskundig gebruik en het in werking laten van het product bij lekkage/defecten.

Artikel 13. Reclames

13.1. De geleverde producten dienen door de klant direct na ontvangst te worden onderzocht.

13.2. Zichtbare gebreken dienen uiterlijk na 8 dagen na de levering schriftelijk bij Drup+ te worden gemeld.

13.3. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat, hoeveelheid of afwerking leveren geen grond tot reclame.

13.4. Indien de producten na de aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel, of gedeeltelijk worden beschadigd of over verpakt, kunnen de reclamaties niet in behandeling worden genomen.

13.5. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg mits zij zijn vergezeld van een retour-advies, vermeldende de reden van het retour en de datum en het nummer van de factuur, waarmee de producten zijn gefactureerd.

13.6. Indien de reclamatie door Drup+ gegrond wordt bevonden, kan Drup+ naar haar keuze de producten waarop de reclamatie betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de klant de door hem betaalde koopprijs vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de klant op schadevergoeding. De aansprakelijkheid van Drup+ is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 17 is opgenomen.

13.7. Het indienen van een reclamatie ontslaat de klant nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 14. Reparatiewerkzaamheden

14.1. De in dit artikel genoemde bepalingen zijn van toepassing indien Drup+ in opdracht van de klant reparatiewerkzaamheden aan producten uitvoert.

14.2. Alvorens een reparatie wordt uitgevoerd, zal een technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand daarvan zal Drup+ een  zo nauwkeurig mogelijke begroting opstellen van de benodigde onderdelen, voorrijkosten, arbeidsloon en eventuele  transportkosten.

14.3. Indien de klant besluit op basis van de begroting de reparatie niet te laten uitvoeren, zullen alleen de voorrijkosten en het arbeidsloon i.v.m. het onderzoeken van de reparatie in rekening worden gebracht.

14.4. Indien tijdens de uitvoering van de reparatie duidelijk wordt dat de begroting zal worden overschreden, zal Drup+ overleg plegen met de klant en desgewenst een herziene begroting opstellen.

14.5. De klant ontvangt een gespecificeerde rekening met betrekking tot de uitgevoerde reparatie.

14.6. Reparaties worden uitgevoerd op het bij de opdracht opgegeven adres.

14.7. Het transport van het product van en naar Drup+ geschiedt voor rekening en risico van de klant.

14.8. Betaling van reparaties aan producten vindt plaats door middel van een factuur achteraf.

14.9. Buiten de garantie op uitgevoerde reparaties vallen gebreken en storingen als gevolg van het normale gebruik van het product, die worden veroorzaakt door of aan, al dan niet bij de reparatie vervangen, onderdelen die vanwege hun aard en afhankelijk van de intensiteit van het gebruik slijten.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. Alle geleverde producten blijven uitsluitend eigendom van Drup+, totdat alle vorderingen die Drup+ op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de producten en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat evenwel direct op de klant over na de levering van de producten.

15.2. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Drup+ veilig te stellen.

15.3. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Drup+ daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Drup+.

15.4. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Drup+ toekomende rechten onverlet.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

16.1. Indien de klant in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder die tot betaling en tot in ontvangstneming van de producten, onverminderd zijn recht op nakoming te eisen, is Drup+ te allen tijde gerechtigd, zonder in gebreke stelling, de producten voor rekening en risico van de klant naar elders te vervoeren en op te slaan of in zijn eigen bedrijf opgeslagen te houden, alle leveranties, onverschillig uit welke overeenkomst ook op te schorten, alle lopende overeenkomsten door enkele kennisgeving zijnerzijds aan de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleverde producten terug te nemen alsmede van de klant volledige vergoeding van rente, schade en kosten te vorderen.

16.2. In geval de klant in gebreke is, worden alle vorderingen van Drup+ onmiddellijk opeisbaar.

16.3. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant,  heeft Drup+ het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Drup+ op schadevergoeding.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring

17.1. Drup+ kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18.1 van deze algemene voorwaarden; enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

17.2. Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan Drup+ kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Drup+ daardoor lijdt.

17.3. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Drup+ is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Drup+ tegen alle aanspraken ter zake.

17.4. Drup+ is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de geleverde producten of door gebruik van de geleverde producten in strijd met de gebruiksinstructies of in de branche geldende normen en waarden en/of veiligheidsvoorschriften of het gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen.

17.5. Drup+ is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het product.

17.6. In geen geval is Drup+ aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

17.7. Drup+ is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het product. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het product. Het gebruik van het product is geheel voor risico van de klant. De klant is zich bewust van de mogelijke gezondheidsrisico’s in geval van onjuist of onoordeelkundig gebruik van het product.

17.8. Drup+ is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

17.9. Drup+ is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, materiaalkosten, transportkosten, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

17.10. Indien Drup+ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van

Drup+ beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Drup+ gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt  gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Drup+ beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Drup+ vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Drup+ kan aanwenden.

Artikel 18. Overmacht

18.1. Drup+ is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Drup+ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Drup+ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Drup+; het verbranden van middelen van vervoer van Drup+ of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.

18.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van de leverancier van Drup+.

18.3. Overmacht geeft Drup+ het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de klant tot betaling gehouden.

18.4. Indien Drup+ weet of het vermoeden heeft dat deze de overeenkomst niet tijdig kan uitvoeren door overmacht, dan stelt Drup+ de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Artikel 19. Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

19.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Drup+ gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Drup+ zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Drup+ niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

19.3. Drup+ verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving omtrent privacy.

Artikel 20. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

20.1. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Drup+ worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

20.2. Op alle overeenkomsten met Drup+ is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

****